Preuzmite dokument za pregled Opci uvjeti prodaje

OPĆI UVJETI PRODAJE SALOTEHNIK d.o.o.


1. TEMELJNE ODREDBE
Opći uvjeti tvrtke SALOTEHNIK društva s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge
primjenjivi su na međusobne obveze, prava i dužnost kod poslovanja između Kupca i tvrtke
SALOTEHNIK d.o.o.(u daljnjem tekstu Prodavatelj).
Prodavatelj prodaje i isporučuje robu u skladu s ovim Općim uvjetma prodaje.
Odstupanja od ovih uvjeta prodaje i isporuke su pravovaljana samo ako su potvrđena u pismenom
obliku od Kupca i Prodavatelja.
Uvjeti prodaje koji nisu u skladu s ovim općim uvjetm prodaje nisu obvezujući za SALOTEHNIK d.o.o.
čak i ako Prodavatelj nije podnio pismeni prigovor.

2. PONUDE
Prodavatelj će na temelju usmenog, telefonskog ili pisanog upita Kupcu u najkraćem mogućem roku
izraditi ponudu.
Ponuda sadrži opcije i rokove isporuke, nazive, količine i cijene proizvoda te uvjete plaćanja.
Na ponudi su navedeni općeniti podaci o Prodavatelju i Kupcu(naziv, adresa, broj žiro računa,
kontakt).
Opcija ponude je 7 radnih dana, a nakon tog razdoblja ponuda je podložna promjenama od strane
Prodavatelja bez prethodne najave kupcu.
Samo u cijelost prihvaćena ponuda je obvezujuća uz to da su uvjeti koji su navedeni na ponudi
jedini važeći u navedenom opsegu.

3. NARUDŽBE
Kupac prihvaća ponudu narudžbom u pisanom obliku.
Narudžba je prihvaćena samo nakon Prodavateljeve pismene potvrde narudžbe Kupcu, a ista se
izdaje najkasnije u roku 3 dana od primitka narudžbe.
U obzir se uzimaju samo prigovori na potvrde narudžbe izdani u roku 3 dana od primitka potvrde
narudžbe.

Narudžba mora sadržavat:
* točan naziv preuzimatelja i platitelja robe i porezni broj
* nazive i količine tražene robe s navedenim mjernim jedinicama
* traženi rok isporuke
* način otpreme
* način i rok plaćanja
* ostale uvjete koji su prodavatelju potrebni za točno izvršenje narudžbe
Ukoliko Kupac jednostrano odustane od narudžbe nakon potvrde narudžbe, obvezan je snositi sve
troškove/štetu koja je nastala vezano uz predmetnu narudžbu. Taj trošak može iznositi do 10% za redovnu robu ili se prema ponudi obračunava u punom iznosu.

U slučaju robe/proizvoda koji se izrađuju prema posebnoj narudžbi, trošak će biti obračunat sa svim pripadajućim vezanim proizašlim troškovima.

4. CIJENE I RABATI
Cijene su veleprodajne, fco skladište prodavatelja, isključujući pakiranje i ostale troškove.
Cijene su podložne promjenama obzirom na srednji tečaj kune HRK i EURO-a kod Hrvatske narodne
banke na dan izrade potvrde narudžbe, carinske troškove, uračunate troškove poslovanja,
proizvodne i ostale troškove.
Prodavatelj zadržava pravo promjene cijene prije isteka roka isporuke, ukoliko dođe do promjene
neke od navedenih izračunskih osnova.
Cijene su izražene bez poreza na dodanu vrijednost (PDV). PDV se obračunava posebno, što će biti
vidljivo iz odgovarajućih dokumenata. PDV je obračunat prema zakonu.
Prodavatelj će Kupcu priznati rabate na osnovu prethodnog međusobnog poslovanja (promet, uredno
plaćanje,i sl.). Prodavatelj će tako dogovorene rabate obračunati za svaki račun.
Prodavatelj će iznimno ugovarati rabat na osnovu veličine narudžbe.
Visine rabata se ugovaraju sa svakim Kupcem posebno.
Stranke se za akcijski rabat dogovaraju posebno.

5. UVJETI I ROKOVI ISPORUKE
Rok isporuke za standard proizvode je 5-10 radnih dana od dana kada je Prodavatelj poslao kupcu
pismenu potvrdu narudžbe ili prema pismenom dogovoru Kupca i Prodavatelja.
Rok isporuke za usluge utvrđuje se prema pismenom dogovoru kupca i prodavatelja.
Rok isporuke počinje teći idućeg dana od dana kada je Prodavatelj poslao Kupcu potvrdu narudžbe.

Uvjet za isporuku su slijedeći:
* da je kupac prethodno ispunio sve svoje prethodno ugovorene obveze,
* da je kupac dostavio prodavatelju sve zatražene dokumente,
* da je u cijelosti uplaćen predujam, ako je dogovoren.
Prodavatelj je održao rok isporuke ako je Kupca obavijestio, prije isteka roka, da je roba na skladištu
pripremljena za otpremu.
Prodavatelj ima pravo produljiti rok isporuke u slučaju "više sile". Viša sila znači događaj koji je izvan
nadzora Prodavatelja. Prodavatelj je dužan o produljenju roka isporuke obavijestiti Kupca.

6. OTPREMA I PRIJEVOZ ROBE
Prodavatelj prodaje robu Kupcu fco skladište prodavatelja, natovarenu na prijevozno sredstvo.
Prodavatelj može o trošku Kupca organizirati prijevoz robe do željenog mjesta ako je to posebno
dogovoreno pismenim putem.
Rizik za oštećenje, ili uništenje robe prelazi s Prodavatelja na Kupca u trenutku preuzimanja robe.
Predaja robe prijevozniku ili špediteru smatra se predajom robe Kupcu.
Ako Prodavatelj ima robu na skladištu i ako Kupac po primitku obavijesti ne podigne robu u roku od tri dana,
Prodavatelj zadržava pravo otpreme robe Kupcu (ili na naslov preuzimatelja) na njegov trošak.

7. UVJETI PLAĆANJA I ZAKAŠNJENJE PLAĆANJA
Rok plaćanja neovisno o primitku robe je 30 dana po primitku računa neto ili u roku od 10 dana neto
s dodatnim popustom 2%. Dodatni popust cassa sconto 2% mora biti isključivo naveden na računu da
bi bio obvezujući za Prodavatelja.
Prodavatelj može zahtijevati od Kupca jamstvo za plaćanje u obliku bianco zadužnice. Prodavatelj
može sam unovčiti bianco zadužnicu samo u slučaju da je Kupac zakasnio više od 10 dana s plaćanjem
dospjelih računa.
U slučaju da to smatra potrebnim u vezi poslovanja s kupcem, Prodavatelj Kupcu izdaje račun s
uvjetom plaćanja unaprijed ili predujmom s postotkom koji Prodavatelj odredi.
Kupac plaća cijenu sa virmanom ili prema pismenom dogovoru s Prodavateljem. Kao dan ispunjenja
obveze plaćanja, računa se dan priljeva novčanih sredstava na poslovni račun Prodavatelja.
Prodavatelj se obvezuje u roku od 8 dana od dana otpreme Kupcu poslati račun.

Strane su sporazumne da će Kupac po plaćanju kao i osiguranju plaćanja pismeno obavijestiti
Prodavatelja koje svoje poslovne obveze prebija. Ukoliko Prodavatelj ne primi obavijest o plaćanju,
Prodavatelj će pokrivati Kupčeve obveze po redoslijedu u skladu sa Zakonom.
U slučaju neplaćanja kvalitetno isporučene robe Prodavatelj će pismenim putem zatražiti od Kupca
plaćanje. Ako Kupac ne ispuni svoje obveze u roku od 8 dana Prodavatelj zadržava pravo raskida
ugovora. Također, Prodavatelj može iskoristiti vlasničko pravo te tražiti od Kupca povrat robe.
Prodavatelj ima pravo zahtijevati naknadu štete koju je prouzročio Kupac.
Prodavatelj zadržava pravo da u slučaju kršenja ovih odredbi odbije daljnje Kupčeve narudžbe čak i
ako ih je već potvrdio.
Na zakašnjenje s plaćanjem Prodavatelj će Kupca upozoriti opomenom. Ako Kupac usprkos trostrukoj
opomeni ne ispuni svoje obveze, Prodavatelj će se ponašati prema poglavlju 13 Završne odredbe ovih
Općih uvjeta prodaje.
Ako Kupac zakasni s plaćanjem, Prodavatelj ima pravo zaračunati za sve otvorene tražbine, zakonom
utvrđene zatezne kamate za svaki dan zakašnjenja.
Plaćanje se izvršava isključivo putem transakcijskog računa na račun tvrtke otvoren kod PBZ banke.
U iznimnom slučaju mogu bit prihvaćeni i međusobni prijeboji.

8. JAMSTVO
Prodavatelj daje kupcu jamstvo za kvalitetu robe u jednakom opsegu kakav je Prodavatelj dobio od
svog dobavljača.
Prodavatelj ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu koja je nastala iz slijedećih razloga:
* nestručna uporaba proizvoda i nepridržavanje uputstva za uporabu odnosno neprimjerena
uporaba navedena u tehničkim uputstvima
* nestručno sklapanje ili stavljanje u pogon od Kupca ili trećih neovlaštenih osoba
* šteta koja je nastala daljnjom uporabom neispravnog proizvoda
Kupac ima pravo na zahtjeve po naslovu jamstva za ispravno funkcioniranje proizvoda u jamstvenom
roku, pod uvjetima kakvim je određeno u Prodavateljevom jamstvenom listu ili nekom drugom
dokumentu.
Pravo na jamstvo će se uzeti u obzir samo ako je podnesena prijava u pisanom obliku.
Za proizvode ili usluge iz vlastite proizvodnje važi jamstvo kvalitete prema potvrđenim nacrtma i
proizvodnim procesima koji osiguravaju usklađenost sa dopuštenim odstupanjima.

9. ZADRŽAVANJE PRAVA VLASNIŠTVA
Prodavatelj zadržava pravo vlasništva nad proizvodima sve do potpunog plaćanja kupovine kao i svih
kamata i drugih troškova.
Prodavatelj ima pravo zahtjevati povrat robe, nad kojom pridržava pravo vlasništva u svim
slučajevima kada Kupac nije platio kupovinu u cijelosti.

10. ČUVANJE POVJERLJIVIH PODATAKA KUPACA I ZAŠTITA PODATAKA
Prodavatelj radi brže poslovne komunikacije s Kupcem za obradu poslovne dokumentacije i poslovnih
događanja koristi računalnu obradu podataka. S tim u svezi Prodavatelj jamči Kupcu da će sve
podatke koji su mu proslijeđeni u svrhu poslovanja, koristiti isključivo u opsegu potrebnom za obradu
podataka i ispisivanje dokumenata za redovno poslovanje te isti ne će biti proslijeđivani trećim
stranama bez pismenog dopuštenja.

11. PRAVO NA ODUSTAJANJE OD UGOVORA ILI NARUDŽBE
Strane će se pokušati prilagoditi uvjetima novonastalih okolnosti:
* ako tijekom poslovanja nastanu nepredviđene smetnje, događaji koji nisu ovisni o
Prodavateljevoj volji ili su nastali zbog izmjenjenih okolnosti,
* ako se promijene gospodarske prilike ili ako izmijenjene okolnosti načelno utječu na
Prodavateljevu isporuku,
* ako se po sklapanju posla pokaže da ugovor ili narudžbu nije moguće ispuniti u cijelosti, ili u
njenim osnovnim dijelovima, ili bi te okolnosti nanijele pretjerano velike gubitke.
Ako se nije moguće prilagoditi novonastalim okolnostima Prodavatelj ima pravo na osnovu
jednostrane pisane izjave odustati od narudžbe u cijelosti ili djelomično. Razloge za odustajanje
Prodavatelj mora Kupcu dostaviti u pisanom obliku. Ako Prodavatelj odustane od ugovora ili
narudžbe u skladu sa odredbom ovog stavka, Kupac nema pravo zahtijevati nikakve odštete.

12. PROBNI UZORCI I REDOVNI PROIZVODI
U svrhu predstavljanja mogućnosti i kvalitete proizvoda Prodavatelj će nastojati dostaviti uzorke
proizvoda Kupcu na utvrđivanje kvalitete putem probe u radnim uvjetima primjene ili uvida.
Opseg i količinu uzoraka te cijenu ili trošak probe proizvoda određuje Prodavatelj ili prema pisanom
dogovoru s Kupcem.
Kupac je dužan pismenim putem obavijestiti Prodavatelja o rezultatima probe i dostaviti objašnjenje
postupka probe kako bi se utvrdila pravilnost postupka za optimalne rezultate primjene proizvoda.
Prodavatelj jamči istovjetnost kvalitete probnih uzoraka i redovnih proizvoda po načelu „što se vidi,
to se i dobiva“, a ukoliko neki od proizvoda nije na zalihi ili ga u dogledno vrijeme nije moguće
proizvesti tada će Prodavatelj ponuditi alternativni/zamjenski proizvod koji će zahtjeve Kupca zadovoljiti u
jednakom ili smanjenom opsegu, a što se mora dogovoriti pismenim putem.
Ukoliko uzorci proizvoda koje Prodavatelj dostavi Kupcu na probu zadovolje tražene uvjete Kupca,
tada će se isprobane jedinice proizvoda obračunati prema redovnim cijenama Prodavatelja za dotične
proizvode.

13. ZAVRŠNE ODREDBE
Prodavatelj i Kupac će pokušati rješavati sve sporove, koji proizlaze iz međusobnog poslovanja ili su u
vezi s tim poslovanjem, prije svega sporazumno. Za riješavanje sporova, koje strane ne mogu
međusobno same riješiti ili ne žele prihvatiti nagodbu, nadležan je sud u Zagrebu.

Ukoliko neke od odredbi ovih Općih uvjeta prodaje nisu potpuno pravno utemeljene, te odredbe
neće se primjenjivati, već će se umjesto njih primjenjivati zakonske odredbe utemeljene u
zakonodavstvu Republike Hrvatske koje im najbliže odgovaraju.
Opći uvjet prodaje stupaju na snagu od 19.01.2022.

SALOTEHNIK d.o.o.

Jastrebarsko 1/2022.